Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2019

7975 4b36
Reposted fromZircon Zircon viarichardm richardm
Spotykam pod sklepem sąsiada. Niesie dwie siaty pełne puszek z piwem. 
- Co tam, panie Pierzyna - mówię. - Balety dzisiaj u pana. 
- To jest okup - odpowiada sąsiad, blady jak twarożek. - Za psa. 
- Jakiego psa. 
- Uprowadziły mi psa złodzieje. Pod sklepem go zaparkowałem, wchodzę, wychodzę - psa nie ma. Kartkie mi zostawili. 
- Pokaż pan te kartkie - mówię. Sąsiad podaje mi kartkę od porywaczy. To ważna poszlaka, więc robię jej zdjęcie. - I co, panie Pierzyna. Piwo pan niesiesz terrorystom. 
- A co mam zrobić, Mrozińszczak? 
- Idź pan na policję. 
- Na jakie policję? Na Grochowie jesteśmy.
5902 5dc1
3736 533f


task failed sucessfully

June 08 2019

5500 53f8 1000

misshorrorshow-of-midgard:

Ladies, gents and non-binaries: Stephen Fry, man who possesses the most common sense of any human on earth.

4827 1df8
Reposted frompapaj papaj viaoll oll

June 07 2019

2009 c6dd
Reposted fromimbryk imbryk via8agienny 8agienny
4705 f732 1000
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajamaicanbeat jamaicanbeat
8022 893e
Reposted fromNekoii Nekoii viatobecontinued tobecontinued
1028 3547
Piotr Świderek

June 06 2019

5045 8255
Reposted fromsosna sosna viavaira vaira
7304 e5a6
Reposted fromfungi fungi viacreation creation
0099 1ab3
Reposted fromimbryk imbryk viacreation creation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl