Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

0759 8d47
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafreska freska
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viasuperbrainz superbrainz
Reposted fromzielono zielono viastonerr stonerr
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton

May 21 2017

9809 0644 500
Reposted frombbsmb5 bbsmb5 viaincontrovertible incontrovertible
0254 d77e
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...).
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromrefuge refuge viagdziejestola gdziejestola
0462 cfef
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viawypierdalac wypierdalac
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viaszatanista szatanista
9928 56a4 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viabrzask brzaskhow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viatoskalatte toskalatte
Ten, kto ma odwagę sądzić samego siebie, staje się coraz lepszy.
— Albert Schweitzer (via nieperfekcyjnespojrzenie)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
0072 f8b2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

May 20 2017

7159 df40
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viablackdrama blackdrama
Reposted fromorson orson viamikrokosmos mikrokosmos
5300 64f7 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamikrokosmos mikrokosmos

May 19 2017

0476 73e3 500
Reposted fromkaiee kaiee viatoskalatte toskalatte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl