Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

8646 23f3
Reposted fromtfu tfu viadudku dudku
6093 54c0
kek
Reposted fromKaviah Kaviah viablackdrama blackdrama

June 19 2018

0079 e0ee
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
6088 96f6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viablackdrama blackdrama
1627 093a
Reposted fromowca owca viablackdrama blackdrama

June 11 2018

4339 dc94
Reposted fromtfu tfu viashampain shampain
8654 614a
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viashampain shampain
Kiedy ludzie są jeszcze dziećmi, oceniają powagę sytuacji, obserwując swoich rodziców. Gdy się przewracasz i nie możesz się zdecydować, czy bardzo cię boli, czy też nie, spoglądasz na rodziców. Jeżeli wyglądają na zmartwionych i biegną w twoim kierunku, zaczynasz płakać. Jeśli zaczynają się śmiać i mówią: „Nic się nie stało”, wstajesz i przechodzisz nad sprawą do porządku dziennego.
— Cecelia Ahern; Love, Rosie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viafrytkatosia frytkatosia
2141 2a2c

Bild könnte enthalten: 5 Personen, Personen, die stehen und Anzug
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viashampain shampain
6877 fea4
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viablackdrama blackdrama
Do not romanticize suffering. There is nothing poetic about a love that breaks your spirit.
— Titilope Sonuga (via lindazahra.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viailovegreen ilovegreen
5437 2d2b
Reposted fromnutt nutt viashadowfax42 shadowfax42
2717 2d72 1000
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl