Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

1902 e67c
Reposted fromchrisi87 chrisi87 vialifeless lifeless
6903 1992
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaatranta atranta
1583 1914
Reposted frompiehus piehus viastrzepy strzepy

January 19 2018

4597 0e56 1000

mywaywardboys:

Emma Watson: shutting it down

6600 b89a
Reposted fromDennkost Dennkost viaNorkNork NorkNork
1833 814c
Reposted frompiehus piehus viaiindependentt iindependentt

January 18 2018

7875 5825
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viablackdrama blackdrama
5064 8e6d
Reposted fromdivi divi viablackdrama blackdrama
5182 7cab
Reposted frompunisher punisher viablackdrama blackdrama

January 15 2018

- Ludzie - Geralt odwrócił głowę - lubią wymyślać potwory i potworności. Sami sobie wydają się wtedy mniej potworni.
— Wiedźmin, Ostatnie Życzenie
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
3432 c0c5
Reposted frompszemek pszemek viapkz451 pkz451
Reposted fromenem enem viapkz451 pkz451
4058 4a4f
Reposted fromtfu tfu viaSardion Sardion
6333 3855
Reposted fromthetemple thetemple viaafterall afterall
4524 6992
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBBart BBart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl