Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

4900 5602
just visiting
Reposted fromjodynaa jodynaa viarichardm richardm
3523 ed1b
Reposted fromzelbekon zelbekon viarichardm richardm
1003 ef22
Reposted fromtfu tfu viarichardm richardm
0418 3bc3
Reposted from100p 100p viarichardm richardm

July 16 2018

0044 4fe7
Reposted fromsmoke11 smoke11 viatomczan tomczan
4857 b66f 1000
Reposted fromkeeptheharmony keeptheharmony viavertheer vertheer
3214 2774
Reposted froms3 s3 viavertheer vertheer
0000 67da
Reposted fromsmoke11 smoke11 viablackdrama blackdrama
2173 011e
Reposted fromanheros anheros viablackdrama blackdrama
0946 af90 1000
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viablackdrama blackdrama
1283 a106
Reposted fromsmoke11 smoke11 viablackdrama blackdrama

July 13 2018

2323 ec71
Reposted fromhagis hagis viawhoisjimmy whoisjimmy
Reposted fromDennkost Dennkost viaPoranny Poranny
5388 e70f
Reposted from4777727772 4777727772 viaunique unique
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromFlau Flau viavertheer vertheer
6817 395a
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viavertheer vertheer
8598 70a3
Reposted fromhagis hagis viavertheer vertheer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl